print this page

Tax shelter – investeren in een startende onderneming: attesteren voor 31/03

17.02.2017

Om startende kleine ondernemingen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien voor burgers. Als alle voorwaarden zijn vervuld, kunt u een belastingvermindering van 30% of 45% krijgen van het bedrag dat u in de vennootschap heeft geïnvesteerd. Als verantwoording van de belastingvermindering, moet u een attest kunnen voorleggen dat u door de startende vennootschap voor 31 maart van het jaar na de investering wordt bezorgd.

Startende vennootschappen kunnen immers moeilijkheden ondervinden om kapitaal te verzamelen. Het doel is om particulier kapitaal te mobiliseren voor het verschaffen van risicokapitaal aan niet – beursgenoteerde kleine vennootschappen die met een financieringstekort kampen.

De investering moet gebeuren in nieuwe (volstorte) aandelen op naam die naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging uitgegeven worden. De investering moet gebeuren in een 'startende' KMO vennootschap. Dit is een vennootschap die ten vroegste is opgericht op 1 januari 2013 en die sinds minder dan vier jaar bestaat. Een vennootschap wordt geacht te zijn opgericht op datum van de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel. De inbreng moet in geld gedaan worden. Een inbreng in natura is dus niet mogelijk evenals schuldeffecten en andere financiële instrumenten (options, warrants, …). Om het belastingvoordeel volledig te behouden, moet de investeerder de aandelen minstens 4 jaar aanhouden. Een uitgebreide uiteenzetting van de regeling vindt u hier.


Welke documenten moet ik ter verantwoording voorleggen

U moet de documenten die u jaarlijks worden bezorgd door de startende vennootschap waarin u heeft geïnvesteerd, ter beschikking houden van de administratie.

De startende vennootschap moet volgende documenten opstellen:

  • een document voor het jaar van verwerving van de aandelen;
  • ​een document voor elk van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving;
  • een document voor het jaar van vervreemding van de aandelen indien de investeerder de aandelen vervreemdt binnen de 48 maanden na de verwerving ervan.
     

In dat laatste geval zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen.

De startende vennootschap moet u deze documenten bezorgen vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volstorte aandelen en van de vier daaropvolgende jaren.

De administratie heeft een modelattest opgesteld, waarvan het gebruik niet verplicht is, maar dat de startende vennootschappen vrijblijvend kunnen gebruiken.

Terug naar het overzicht