print this page

Nieuw alternatief bewijs voor intracommunautair goederenvervoer

05.12.2016

Intracommunautaire leveringen zijn leveringen vanuit België naar een andere lidstaat binnen de Europese Unie. Deze leveringen zijn vrijgesteld van btw wanneer cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • De levering gaat uit van een Belgische btw – plichtige;
  • Het vervoer, gedaan door de verkoper, de koper of voor hun rekening, vangt in België aan met als bestemming een andere lidstaat dan België maar binnen de Europese Unie;
  • De koper is gehouden om de intracommunautaire verwerving te doen in de lidstaat van bestemming via zijn geldig intracommunautair btw – nummer. De koper is dan ook verplicht de btw in de lidstaat van bestemming te voldoen.
     

Om de vrijstelling van btw op de intracommunautaire levering te kunnen genieten, moet de verkoper te allen tijde kunnen bewijzen dat de goederen daadwerkelijk de landsgrenzen hebben verlaten. Daarbij kan het bewijs slechts geleverd worden door een geheel van bewijsmiddelen, waardoor een enkele verkoopfactuur niet afdoende bewijskracht heeft.

De administratie haalt als voorbeeld in KB nr. 52, art. 3 reeds enkele elementen aan die samen een geheel van bewijsmiddelen kunnen vormen, zijnde contracten, bestelbons, vervoerdocumenten en betalingsstukken. Deze lijst is echter niet exhaustief en kan verder aangevuld worden met elk mogelijk bewijsstuk.


Alternatief bewijsmiddel

De btw–administratie heeft recent een beslissing gepubliceerd waarin de mogelijkheid van het “bestemmingsdocument” als bijkomend alternatief bewijsmiddel wordt toegelicht.

Het bestemmingsdocument is een vrij te gebruiken document dat in principe door de verkoper wordt opgesteld en gericht is aan de koper, waarbij ofwel per levering ofwel voor de leveringen over een periode van maximum drie opeenvolgende maanden, de koper attesteert dat hij de betreffende goederen heeft ontvangen in de lidstaat van bestemming.

Dit bijkomende bewijsmiddel ontslaat de verkoper niet van het feit dat hij nog steeds een geheel van bewijsmiddelen moet aanleveren om afdoende bewijs te vormen dat de goederen daadwerkelijk de landsgrenzen hebben verlaten. Het kan wel een goed alternatief zijn wanneer er geen afgetekende vervoerdocumenten voorhanden zijn, en zeker in het geval van leveringen die door de buitenlandse koper EX WORKS bij de verkoper worden afgehaald en waarbij de koper contant betaalt.

Een model van het bestemmingsdocument kan u hier terugvinden.
 

Terug naar het overzicht