print this page

Gewijzigde btw – regels voor kantines van vrijgestelde belastingplichtigen vanaf 01/01/2017

01.12.2016

Het verschaffen van spijzen en drank voor het verbruik ter plaatse is een dienst onderworpen aan btw, ongeacht of de exploitant handelt met of zonder winstoogmerk. Belastingplichtigen die zijn vrijgesteld onder art. 44, §2 W.BTW kunnen echter ook deze handelingen, die in principe onderworpen zijn aan btw, onder strikte voorwaarden toch laten vrijstellen.


Huidige regels

Om op vandaag naast de vrijgestelde activiteit ook een vrijstelling te verkrijgen voor de in principe belastbare handelingen van de kantine, moeten de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Het betreft een vrijgestelde belastingplichtige;
 • De kantine is enkel toegankelijk voor personen die de instelling bezoeken, waarbij er geen directe toegang van buiten naar de kantine mag zijn en de kantine enkel open is tijdens de openingsuren van de instelling;
 • De exploitant van de kantine oefent naast het verschaffen van lichte maaltijden en dranken geen andere belastbare activiteiten uit;
 • De ontvangsten van de kantine bedragen niet meer dan ofwel:
  • € 25.000,00
  • 10% van de totale ontvangsten van de exploitant.


Nieuwe regels vanaf 01/01/2017

Met ingang van 01/01/2017 wijzigen de voorwaarden om naast de vrijgestelde activiteit, ook de belastbare handelingen van de kantine vrij te stellen.

Vooreerst worden niet langer alle vrijgestelde belastingplichtigen beoogd, maar komen enkel de volgende categorieën in aanmerking:

 • Art. 44, §2, 1°: ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen of dergelijke instellingen;
 • Art. 44, §2, 2°: instellingen die bejaardenzorg of de gehandicaptenzorg tot doel hebben;
 • Art. 44, §2, 3°: exploitanten van sportinrichtingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding;
 • Art. 44, §2, 7°: exploitanten van musea, monumenten, natuurmonumenten, plantentuinen en dierentuinen;
 • Art. 44, §2, 9°: organisatoren van toneel-, ballet of filmvoorstellingen.
   

In elk geval komen OCMW – dienstencentra en jeugdhuizen niet in aanmerking van de tolerantie. Voor deze categorieën werden specifieke regels uitgewerkt.

 • Daarnaast gelden de volgende voorwaarden inzake de exploitatie van de kantine:
 • De exploitatie moet gebeuren op de site van de inrichting waar de vrijgestelde handelingen worden verricht;
 • De vrijgestelde handelingen moeten meer dan 50% van het totaal van de handelingen uitmaken;
 • De kantine is slechts toegankelijk voor personen die eveneens afnemer zijn van de vrijgestelde diensten;
 • De ontvangsten uit de kantine mogen niet meer dan 10% van de omzet uit vrijgestelde handelingen uitmaken.
   

De voorwaarde waarbij enkel lichte maaltijden mogen verstrekt worden, vervalt.


Tijdstip vervulling voorwaarden

Om na te gaan of de onderneming voldoet aan alle voorwaarden om te genieten van de gewijzigde tolerantie die ingaat op 01/01/2017, moeten de handelingen van het kalenderjaar 2016 in beschouwing genomen worden.

Indien de voorwaarden om de kantine vrij te stellen niet langer vervuld zijn, vervalt de vrijstelling pas op 1 januari van het volgende kalenderjaar.
 

Terug naar het overzicht