print this page

BTW op prestaties aan de overheid

06.09.2016

Als algemene business to business (B2B) regel geldt dat de btw opeisbaar is vanaf de datum van uitreiking van de factuur, de datum van betaling en uiterlijk de 15e van de maand volgend op de maand van de levering of dienst (zie vorig). Bijgevolg moet u de btw voorfinancieren zolang u geen betaling van uw klant ontvangen heeft.

De overheid is veelal een slechte betaler, waardoor u de btw over de prestaties aan de overheid over een lange periode zou moeten voorfinancieren. Om deze situatie te vermijden gelden specifieke regels voor business to government (B2G) transacties.


Overheid

Als overheid wordt beschouwd de instanties opgesomd in artikel 6 W.BTW, waaronder de staat, de gemeenschappen, gemeentes en openbare instellingen.


Levering van onroerende goederen

Voor een levering van onroerende goederen aan de overheid blijven de algemene regels voor B2B – transacties gelden. De btw is dan opeisbaar vanaf de datum van uitreiking van de factuur, de datum van betaling en uiterlijk de 15e van de maand volgend op de maand van de levering. Diensten als werk in onroerende staat worden hier niet bedoeld en volgen de specifieke regels voor diensten (zie infra).


Levering van roerende goederen

Voor de levering van roerende goederen wordt een onderscheid gemaakt of er al dan niet toepassing wordt gemaakt van een verleggingsregeling, waardoor zowel de aftrekbare als de verschuldigde btw door de medecontractant moet worden voldaan.

Indien er toepassing wordt gemaakt van “btw verlegd”, dan blijven de algemene regels voor B2B – transacties gelden. Indien er geen verleggingsregeling wordt toegepast, geldt de datum van de ontvangst van betaling als datum van opeisbaarheid. In het laatste geval wordt zo voorfinanciering van de btw vermeden.


Verrichten van diensten

Net zoals voor de levering van roerende goederen wordt voor het verrichten van diensten eenzelfde onderscheid gemaakt of er al dan niet toepassing wordt gemaakt van een verleggingsregeling.

Bij toepassing van een verleggingsregeling blijven opnieuw de algemene regels voor B2B – transacties gelden. Indien er geen verleggingsregeling wordt toegepast, geldt opnieuw de datum van ontvangst van betaling als datum van opeisbaarheid.


Boekhoudkundige verwerking

Vooreerst maakt u de verkoopfactuur op met dezelfde gegevens als bij een gewone verkoopfactuur. Indien u transacties doet met de overheid en de btw slechts opeisbaar wordt op het moment van betaling, kan u de verschuldigde btw boeken op een afzonderlijke subrekening binnen de rekening “451 Te betalen btw”. U mag dan niet vergeten de te betalen btw op te nemen in de aangifte over de maand waarin de betaling ontvangen wordt

Terug naar het overzicht