print this page

Centraal aanspreekpunt

19.05.2015

Het Centraal aanspreekpunt (CAP) is een register bij de Nationale Bank van België dat alle bankrekeningnummers en soorten contracten bevat waar natuurlijke personen titularis van zijn. Tot voor kort was het CAP slechts op de hoogte van de bankrekeningnummers die bij Belgische financiële instellingen werden aangehouden. Een KB van 3 april 2015 verruimt de werking van het CAP vanaf 23 april 2015 naar een meldingsplicht in hoofde van de belastingplichtige zelf.

Het doel van het CAP is eenvoudig. Fiscale ambtenaren met minstens de graad van directeur kunnen bij aanwijzingen van belastingontduiking het CAP raadplegen, om zo alle bestaande onderzoeksmethoden op alle voor het CAP bekende rekeningen uit te oefenen.

Tot voor het KB van 3 april 2015 droegen slechts Belgische financiële instellingen de meldingsplicht van alle Belgische rekeningen en de soorten contracten die door natuurlijke personen worden aangehouden.
Vanaf 23 april 2015 valt de belastingplichtige eveneens onder de meldingsplicht aan het CAP.

Welke rekeningen

De buitenlandse rekeningen waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenoot, alsmede de kinderen waarvan de inkomsten tijdens het belastbaar tijdperk houder zijn geweest bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling, moeten worden gemeld bij het CAP.

De gedeelde rekeningen, rekeningen met meerdere mede-eigenaars, moeten door elke belastingplichtige meegedeeld worden. Buitenlandse rekeningen van de minderjarige kinderen moeten door elk van de ouders gemeld worden wanneer ze aan een gemeenschappelijke aanslag onderworpen zijn.
 

Aanslagjaren 2012 tot en met 2014

Hebt u in de voorgaande aangifte personenbelasting het vakje aangevinkt over het bestaan van een buitenlandse rekening, dan zal u binnenkort van de FOD Financiën een brief ontvangen met de vraag die rekening aan te geven bij het CAP. U zal zich dan binnen de 2 maand na ontvangst van het schrijven moeten aanmelden bij het CAP.


Aanslagjaren 2015 e.v.

Voor het aanslagjaar 2015 zal u uw buitenlandse rekeningen spontaan aan het CAP moeten melden, behalve wanneer die rekeningen reeds in het vorig aanslagjaar werden aangemeld. Deze aanmelding bij het CAP moet ten laatste gebeuren gelijktijdig met het indienen van de aangifte.

 

Welke gegevens

Vooreerst bent u verplicht uzelf te identificeren a.d.h.v. uw rijksregisternummer. U dient vervolgens het nummer van de buitenlandse rekening en de volledige benaming en de BIC – code van de buitenlandse financiële instelling mee te delen, alsook het land waarin de rekening werd geopend.

U moet eveneens de begin – en einddatum van de rekening aan het CAP meedelen. Indien u niet meldt dat u niet langer titularis bent van een rekening, neemt het CAP aan dat de rekening op uw naam blijft bestaan.
 

Hoe meedelen

De gegevens kunnen via elektronische weg, via de website van de Nationale Bank van België, of op papier meegedeeld worden. Daarbij moet u zich telkens identificeren, zodat u bij de mededeling op papier steeds een kopie van uw identiteitskaart zal moeten opsturen.

Uw dossierbeheerder is uiteraard ter uwer beschikking om u bij deze informatieplicht aan het CAP bijkomend te informeren en bij te staan.

Terug naar het overzicht