print this page

BTW op publicitaire cateringkosten toch aftrekbaar

15.04.2015

Om uw producten in de verf te zetten, kan u altijd een event organiseren met bijhorende hapjes en drankjes. Zo kan u onder andere een grotere naambekendheid krijgen. Hoe zit het dan met de aftrekbaarheid van de BTW?
 

Kosten van onthaal

Het Wetboek BTW bepaalt dat elke belastingplichtige de BTW op de goederen en diensten die hij aankoopt met het oog op het verrichten van belastbare handelingen, mag recupereren (Art. 45, §1 W.BTW). Daarnaast zijn er echter wettelijke aftrekbeperkingen zoals o.a  kosten van onthaal waarvan de btw niet aftrekbaar is. (Art. 45, §3, 4° W.BTW). Het gaat hier om kosten die u als bedrijf maakt voor onthaal, ontvangst en vermaak of ontspanning van aan het bedrijf vreemde bezoekers, leveranciers of klanten (Cass. 8 april 2005).

Dit betekent dat de BTW op de kosten van onthaal zoals spijzen en drank die bestemd zijn voor uw klanten, leveranciers en andere personen die vreemd zijn aan uw onderneming, in principe niet recupereerbaar is.
 

Publicitair doel

In 2005 oordeelde de BTW-administratie dat, ondanks er publicitaire doeleinden aanwezig waren, de kosten van spijzen en dranken toch kosten van onthaal waren, waarvan de BTW ingevolge de aftrekuitsluiting niet aftrekbaar was.

In 2010 volgde een nieuwe procedure in Cassatie omtrent kosten van onthaal, waarbij de BTW-administratie nogmaals, maar tevergeefs, probeerde dergelijke kosten als kosten van onthaal aan te merken. Opnieuw specificeerde het Hof van Cassatie dat kosten met betrekking tot een activiteit die hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft om potentiële kopers in te lichten over het bestaan en de kenmerken van een product of dienst, met de bedoeling de verkoop te bevorderen, niet als kosten van onthaal, maar als publiciteitskosten moeten worden aangemerkt. Bijgevolg is de BTW op deze kosten wel aftrekbaar.

De BTW-administratie is sinds kort het standpunt van het Hof van Cassatie bijgetreden (BTW E.T.124.247, 13 maart 2015). Bijgevolg zal de administratie geen problemen meer maken wanneer u spijzen en dranken ter beschikking stelt aan potentiële klanten, op voorwaarde dat u dit doet met het oog op verkoopsbevordering van uw producten of diensten. U zal wel telkens moeten kunnen bewijzen dat de kosten daadwerkelijk gemaakt zijn in het kader van een activiteit ten behoeve van bestaande of potentiële klanten, waarbij een duidelijk verkoopsbevorderend element aanwezig moet zijn.

 
Opgelet

U moet steeds over een geldige factuur conform art. 5 KB 1 W.BTW beschikken opdat de BTW aftrekbaar zou zijn.
 

Correctie bij niet-aftrek in het verleden

Heeft de BTW-administratie bij U in het verleden de BTW aftrek op deze spijzen en dranken verworpen, waarbij dit voldeed aan de hierboven vermelde voorwaarde van  publicitair doel? In dat geval kan u nog altijd de betaalde BTW alsnog recupereren via uw BTW-aangifte. De recuperatie kan tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar waarin de BTW werd betaald. Voor de BTW betaald vanaf 2012, kan deze nog gerecupereerd worden tot 31/12/2015.
 

Anders in directe belastingen

Deze kosten zijn voor 50% aftrekbaar voor directe belastingen. Publiciteitskosten zijn volledig aftrekbaar.
 

Conclusie

Kosten van onthaal zijn inzake BTW niet aftrekbaar. Maakt u echter kosten met een verkoopsbevorderend oogmerk voor potentiële klanten, dan zijn dit publiciteitskosten en is de BTW bijgevolg volledig aftrekbaar.

Terug naar het overzicht