print this page

Inhoudingsplicht RSZ- en fiscale schulden

22.09.2017

Wanneer u als professioneel met aannemers en/of onderaannemers werkt, dient u bijzondere aandacht te vestigen op de inhoudingsplicht bij betalingen. Indien u dit als opdrachtgever of hoofdaannemer niet doet, kan dit en zal dit ernstige gevolgen voor u meebrengen.

Let wel: Dit geldt niet voor particulieren.

De inhoudingsplicht geldt voor iedereen die door een (onder)aannemer de volgende werken laat uitvoeren:

  • het afbreken, onderhouden, reinigen, inrichten, herstellen, afwerken, verbouwen en bouwen van een onroerend goed (het werk in onroerende staat)
  • werken die vallen onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten
  • werken in de vleessector


De inhoudingsplicht geldt voor de opdrachtgever (niet de natuurlijke persoon die enkel voor privédoeleinden handelt), aannemer en onderaannemer. 

Concreet dient de opdrachtgever die werken door een aannemer laat uitvoeren of een aannemer die werken door een onderaannemer laat uitvoeren bij de betaling van de factuur steeds na te gaan of de medecontractant sociale of fiscale schulden heeft.

Op de website https://www.checkinhoudingsplicht.be/ is een makkelijk hanteerbare tool te vinden om na te gaan of uw aannemer of onderaannemer schulden heeft en u aldus inhouding moet doen.

Indien op het moment van betaling van de factuur de medecontractant RSZ-schulden heeft, dient u 35% van het factuurbedrag (excl. BTW) in te houden en door te storten naar de RSZ.

Indien op het moment van de betaling van de factuur de medecontractant fiscale schulden heeft, dan zijn er 2 situaties mogelijk:

  • Indien het factuurbedrag kleiner is dan € 7.143,00 (excl. BTW), dan dient u steeds 15% van het factuurbedrag (excl. BTW) in te houden en door te storten naar de FOD Fincanciën, Inningscentrum, dienst inhoudingen.
  • Indien het factuurbedrag groter is dan € 7.143,00 (excl. BTW), dan moet u een fiscaal attest aan uw onderaannemer vragen ter bewijs van de fiscale schulden. De inhouding is dan beperkt tot het bedrag vermeld op het attest en tot maximaal 15% van het factuurbedrag.


De inhoudingsplicht is veelal nog onbekend, doch verdient aandacht omwille van de mogelijke sancties die een opdrachtgever of aannemer boven het hoofd hangen.

Bij niet-inhouding in geval van sociale schulden riskeert de opdrachtgever/hoofdaannemer hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van de medecontractant, voor 100 % van de prijs van de werken, excl. BTW. Bij fiscale schulden is de aansprakelijkheid beperkt tot 35 %. Wanneer u reeds omwille van sociale schulden hoofdelijk aansprakelijk wordt geacht, zal de fiscus u vrijstellen van aansprakelijkheid voor fiscale schulden, om een hoofdelijke aansprakelijkheid van meer dan 100 % te vermijden. Omgekeerd zal ook de RSZ uw aansprakelijkheid beperken tot 65 % van de prijs van de werken wanneer u reeds aansprakelijk bent geacht voor de fiscale schulden.

Indien de verplichte inhouding niet gebeurt en het bedrag niet wordt overgemaakt aan de diensten van de RSZ en/of fiscus, zal u alsnog het bedrag moeten betalen, vermeerderd met datzelfde bedrag, bij wijze van boete.

Voorbeeld:

U krijgt, als professioneel opdrachtgever, een factuur van uw aannemer ten bedrage van
€ 75.000,00. U controleert de status van uw aannemer en merkt op dat deze nog schulden heeft openstaan bij de RSZ. Als gevolg daarvan dient u € 26.250,00 (35%) van het factuurbedrag in te houden en over te maken aan de RSZ.

Doet u dat niet, zal u niet enkel aangemaand en verplicht worden het verschuldigde bedrag (€ 26.250,00) te betalen, maar ook een boete gelijk aan dat bedrag. U zal in totaal een bedrag van € 52.500,00 (€ 26.250,00 + € 26.250,00 boete) moeten overmaken.

De sanctiebepaling zoals hierboven beschreven is absoluut, waarbij niet wordt gemilderd en enkel een uitzondering wordt voorzien indien wordt aangetoond dat de niet-betaling het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden. De vrijstelling van inhouding op de factuur geldt in geval van het verkrijgen, in hoofde van de (onder)aannemer, van een afbetalingsplan voor de sociale schulden, zonder gerechtelijke procedure of bij gerechtelijke beslissing (in kracht van gewijsde) en waarbij de opgelegde termijnen strikt werden nageleefd.

Conclusie

Werkt u met een onderaannemer, check dan steeds zijn RSZ- en fiscale schulden. Aarzel niet uw dossierbeheerder te contacteren om u hierin te begeleiden.

Terug naar het overzicht